APA

 2006
Signe Alexandra Domogalla, KHiO 

Koreograf: Signe Alexandra Domogalla

Scenografi: Gunnhild Mathea Olaussen

Kostyme: Sylvia Denais